Hišni red

 

DOGOVORI IZ HIŠNEGA REDA

 V zavodu živi veliko ljudi in zato je nujno potrebno spoštovanje hišnega reda in skupnih dogovorov.

 Ob sprejemu vsak otrok prejeme osebno beležko, ki jo mora skrbno  čuvati. Informacije v beležki predstavljajo osnovo za podelitev privilegijev ali omejitev.

 • V šolo prihajamo v copatih (cokle in superge niso ustrezne). Med poukom ne nosimo pokrival in bund. Med poukom oziroma drugimi šolskimi aktivnostmi ne žvečimo žvečilnih gumijev.
 • Prvi del glavnega odmora (najmanj 5 minut) je namenjen malici, ki se poje izključno v razredu. Drugi del odmora lahko preživite v telovadnici pri športnih igrah, v kabinetu biologije- kemije ali zgodovine-zemljepis in  gledate TV ter pri individualni pedagoginji, kjer potekajo sprostitvene aktivnosti.
 • Želimo primerno urejenost vsakega otroka v zavodu skladno z njegovo starostjo – urejena pričeska, higiena in zunanji izgled.
 • Neopravičeno izostajanje od pouka in zamujanje predstavlja kršitev hišnega reda. Zamujeno snov mora učenec nadoknaditi.
 • V zavodu smo posebej pozorni na agresivno vedenje in kraje, ki pomenijo zelo hudo kršitev hišnega reda in so najstrožje obravnavane.
 • V zavodu in okolici zavoda je prepovedano kaditi in posedovati cigarete, kar je opredeljeno v Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-UPB3).
 • Prehod skozi pisarniški hodnik ni možen, ker se s tem moti redno delo. Za likovni pouk počakate učitelja pred izhodom iz šole, učitelja telovadbe pa pred telovadnico.
   
 • Dosledno bomo obravnavali namerno povzročeno škodo na inventarju zavoda. Vso škodo je potrebno poravnati z gotovino po dogovoru s starši. V kolikor škoda ni poravnana, mora učenec ostati v zavodu med vikendom in opraviti delovne zadolžitve.
   
 • Potne stroške vračamo. Za prvi izhod iz zavoda koristi vsak svoja sredstva, ko pa prinesete vozne karte, dobite denar v višini vsote na voznih kartah pri naslednjem odhodu.
   
 • Starše lahko kličete s svojimi mobilnimi telefoni. Starši lahko pokličejo na stacionarni telefon v skupini ali na mobilni telefon vzgojiteljev. Otroci kličejo domov oziroma jih kličemo k telefonu samo med20. in20:30. uro zvečer. Posedovanje mobilnega telefona izven teh ur predstavlja kršitev (dogovor o uporabi mobilnih telefonov).
   
 • Na zahtevo staršev strogo prepovedujemo izposojanje in menjavanje garderobe. Neupoštevanje tega dogovora pomeni kršitev pravil zavoda.
   
 • V zavod ni dovoljeno vnašati vrednejših predmetov (računalnik, play station, DVD, drag nakit), saj zavod ne prevzema odgovornosti za poškodovanje ali odtujevanje teh stvari. Otrok lahko v zavodu ima svoj MP3, MP4 (manjše vrednosti), ki ga odda vzgojitelju in ga uporablja v dogovoru z njim.
   
 • Šivalnica posluje med 7:00 do 7:45. Izven poslovnega časa ne morete zahtevati uslug! V času pouka odhajate v ambulanto in v ostale poslovne prostore samo v spremstvu odraslega. 

Podrobnejše boste hišni red in pravila vedenja obravnavali z vzgojitelji v skupinah in z razredniki v šoli. 

Učenci, ki so v zavodu pogojno, naj še posebej dosledno spoštujejo sprejete dogovore, saj bodo sicer v primeru ponavljanja kršitev odpuščeni iz zavoda.

Od vas pričakujemo, da spoštujete hišni red ter osnovna pravila lepega vedenja in kulture obnašanja! Mi pa se bomo potrudili, da vam bomo omogočili čim boljše možnosti za razvoj in napredek, tako da boste s sabo v življenje nesli lepe spomine na zavod.

 V Smledniku, avgust 2012