Šolski red

ŠOLSKI RED temelji na Zakonu o osnovni šoli.

 

Poleg navedenega so učenci in delavci zavoda dolžni upoštevati in izvajati tudi določila šolskega reda (objavljen 10. 1. 2015), ki nekatere zadeve urejajo podrobneje.

 

Pri oblikovanju šolskega reda smo upoštevali:

 • Zakon o osnovni šoli,
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov,
 • okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Velja za območje šolskega prostora:

 • centralna zgradba zavoda, kjer se odvija pouk in druge dejavnosti,
 • prostori izven zgradbe, kjer potekajo druge dejavnosti,
 • dvorišče zavoda,
 • športne površine – park,
 • druge površine, kjer se odvija pouk.

 

ŠOLSKI RED UREJA:

 • prihajanje učencev k učnim uram,
 • izostajanje od pouka,
 • vedenje,
 • šolsko malico,
 • red v toaletnih prostorih,
 • dežurstva v času pouka,
 • skrb za varnost,
 • namerno poškodovanje šolske lastnine,
 • naloge reditelja,
 • vedenje in aktivnosti ob pouku ter
 • nadomeščanja.

 

1. PRIHAJANJE UČENCEV K UČNIM URAM IN ZAKLJUČEK UR:

 • prihod učencev v šolo 10 minut pred začetkom pouka ali druge šolske dejavnosti,
 • učenci morajo prihajati k uram točno. Med poukom se ne smejo zadrževati na hodnikih in v drugih delih šolske zgradbe,
 • na začetku in ob koncu ure vzgojno-izobraževalnega dela se učitelj in učenci pozdravijo,
 • če učenec zamudi učno uro ali zapusti dejavnost, ga učitelj v vsakem primeru /opravičena ali neopravičena odsotnost/ vpiše v dnevnik in zapiše tudi, koliko učne ure je zamudil,
 • razrednik po razgovoru z učiteljem, drugim strokovnim delavcem in učencem odloči, ali mu bo zamudo opravičil,
 • učenci lahko zapustijo učilnico šele potem, ko jim to dovoli učitelj,
 • učenci med izvajanjem pouka  zapuščajo prostor le izjemoma in z dovoljenjem učitelja,
 • med poukom na šoli velja disciplina, ki obsega: točnost, nošenje pripomočkov za pouk, poslušanje razlage in navodil, izvajanje zastavljenih nalog, izogibanje dejavnostim, ki povzročajo hrup, žalijo učitelja ali sošolce,
 • ob koncu šolske ure učenci pospravijo in uredijo učilnico,
 • v glavnem odmoru (v času malice) učenci ne zapuščajo učilnice do 9.30, oz. tako dolgo, da pojedo malico,
 • nedopustno je motenje pouka z odpiranjem vrat, trkanjem brez razloga in podobno,
 • med poukom, dejavnostjo in odmori učenci ne smejo brez dovoljenja strokovnega delavca zapuščati šolskega poslopja in šolskega igrišča oz. prostora, kjer se izvaja pouk,
 • kadar ima učenec zdravstvene težave (slabost, vročina,…) obvesti dežurnega učitelja (v primeru njegove odsotnosti pa razrednika ali individualnega pedagoga). Ta ga pospremi k medicinski sestri ali svetovalni službi,
 • odhajanje na stranišče je dovoljeno le med odmori, med učno uro pa le v izjemnih primerih, če je podan zdravstveni razlog,
 • po končanih šolskih obveznostih učenci odidejo v vzgojne skupine in se ne zadržujejo več v prostorih šole ali izven nje,
 • vse želje, probleme, prošnje in zahteve učenci in starši najprej rešujejo z učiteljem posameznega predmeta, potem z razrednikom. Pri razredniku dobijo tudi ustrezen strokovni nasvet in v primeru potrebe tudi pomoč svetovalne službe,
 • učenci lahko probleme izpostavijo in rešujejo tudi preko Domske skupnosti.

 

2. IZOSTAJANJE OD POUKA:

 • izostanek od posamezne šolske ure lahko dovoli le učitelj, ki tisto uro poučuje v razredu, ali razrednik,
 • izostanek dveh ali več ur od pouka lahko dovoli razrednik, daljše odsotnosti pa le ravnatelj,
 • učenec, kateremu se dovoli odsotnost od posamezne ure, mora biti takoj po tej uri normalno prisoten pri naslednji učni uri,
 • neopravičeni izostanki se obravnavajo v skladu Zakonom o osnovni šoli,
 • pisna in osebna opravičila je potrebno posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo, sicer so te ure neopravičene.

 

3. SKRB ZA VARNOST UČENCEV IN NJIHOVE LASTNINE

V šolo se prinašajo le učni pripomočki, zlasti pa ni dovoljeno prinašati:

 • hladnega orožja in drugih nevarnih predmetov,
 • cigaret, alkohola in drugih opojnih substanc,
 • pirotehničnih sredstev,
 • mobitela in elektronskih igrač,
 • denarja,
 • predmetov dragocenejših vrednosti,
 • MP3 in MP4 predvajalnikov glasbe ali radijskih aparatov.

V namerno uničevanje šolske lastnine sodi:

 • pisanje po inventarju,
 • graviranje z ostrimi predmeti po inventarju,
 • loputanje z vrati in okni,
 • guganje na stolu in s tem poškodovanje tal in stolov,
 • obešanje po ceveh in s tem povzročanje nevarnosti za celotno šolo,
 • uničevanje in uporaba hidrantov,
 • uničevanje radiatorjev,
 • uničevanje kljuk,
 • uničevanje vtičnic in stikal,
 • uničevanje inventarja v toaletnih prostorih,
 • uničevanje predmetov in pripomočkov v šolskih prostorih.

Vse stroške, namerno ali iz malomarnosti povzročene škode, plača povzročitelj; če škodo ali povzročitelja učenci prikrivajo, znesek škode plačajo vsi učenci.

V poslopju šole in na šolskih površinah ni dovoljeno kajenje, posedovanje ali uživanje alkohola, droge in drugih psihoaktivnih sredstev. Enako velja za druge oblike šolskega dela: šolo v naravi, ekskurzije, …

 

4. VEDENJE:

Učenci se morajo držati pravil lepega vedenja:

 • vsi se prijazno pozdravljamo, v šoli in izven nje,
 • ko vstopi v razred obiskovalec ali strokovni delavec, se izrazi spoštovanje oz. pozdrav,
 • učenci vse strokovne delavce in druge zaposlene vikajo in jih naslavljajo z gospod oz. gospa ali pa učitelj/ica,
 • učenci prihajajo k učnim uram – v šolo primerno oblečeni in urejeni,
 • učenci se med poukom in med odmori obnašajo kulturno in zgledno (ne pljuvajo, se ne poljubljajo, se ne otipavajo, se ne prerivajo, ne preklinjajo...),
 • v šoli ne kričimo, smo strpni in poskrbimo za prijetne medsebojne odnose,
 • učenci so v šolskih prostorih obuti v copate; čevlje, superge odložijo v garderobno omaro,
 • učenci mirno čakajo na učitelja pred učilnico, na pouk športne vzgoje čakajo v vhodni avli,
 • starejši učenci so mlajšim vedno dober zgled in ne strah in trepet.

 

5. ŠOLSKA MALICA:

 • po drugi šolski uri gre reditelj v kuhinjo po malico,
 • pred obrokom si umijemo roke,
 • kulturno pojemo malico, jemo brez glasnega govorjenja,
 • po končanem obroku pospravimo mizo za seboj,
 • s hrano ravnamo kulturno, je ne puščamo po mizah, mečemo v koš ipd. - morebitne ostanke hrane pustimo na pladnju,
 • reditelj po končanem obroku odnese pladenj s priborom in morebitnimi ostanki hrane nazaj v kuhinjo.

 

6. HIŠNI RED V TOALETNIH PROSTORIH:

 • V toaletne prostore vstopamo mirno in počasi,
 • za seboj zapiramo vrata,
 • skrbimo za čistočo,
 • roke obrišemo v papirnato brisačo in odvržemo v koš za smeti,
 • namerno onesnaževanje počisti povzročitelj sam.
 • Kajenje ni dovoljeno (Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov).

 

7. NALOGE REDITELJA:

Reditelja določi razrednik vsak teden sproti in to vpiše v dnevnik.

Naloge reditelja:

 • skrb za red in čistočo,
 • prinašanje in odnašanje malice,
 • čiščenje table (po potrebi),
 • učitelju poroča o morebitnih poškodbah inventarja,
 • opravlja še druge naloge po naročilu učitelja ali razrednika.

 

8. VEDENJE IN AKTIVNOSTI OB POUKU:

(ekskurzije, športni, naravoslovni, kulturni, tehniški dnevi in dnevi drugih dejavnosti)

 • Udeležba je za učence obvezna.
 • Učenci dosledno izvajajo program.
 • Učenci se vedejo v skladu s šolskimi pravili in pravili  zavoda, posebej pa tudi s pravili, ki določajo vedenje na poti, v avtobusu, vlaku ipd.
 • Učenci upoštevajo navodila organizatorjev dejavnosti (primerna obleka in obutev ipd.).
 • V kolikor posamezni učenci ne zmorejo opravljati predvidene dejavnosti, jih odgovorni učitelj zaposli z nadomestno dejavnostjo, ki jo je učenec dolžan opravljati.

 

 9. NADOMEŠČANJA :

Obvestilo o spremembi urnika učencem praviloma posredujejo matični vzgojitelji oz. je objavljen na oglasni deski na šolskem hodniku.

Praviloma se v času nadomeščanja izvaja pouk predmeta, ki ga poučuje učitelj, ki nadomešča.

Učenci so dolžni aktivno sodelovati tudi pri urah nadomeščanj.