Za starše in otroke

Nedvomno je za delo s starši pomembna doktrina ustanove same. Pri nas že desetletja ugotavljamo, da je uspeh v učno-vzgojnem procesu otroka in mladostnika med ostalimi dejavniki odvisen tudi od tega, ali smo k sodelovanju pridobili starše. Staršem že ob predstavitvah zavoda pred namestitvijo zelo jasno povemo, da jih nujno potrebujemo za sodelovanje, saj bomo lahko le s skupnimi močmi pomagali njihovemu otroku. Od tega trenutka dalje želimo in se trudimo, da so starši vključeni v učno-vzgojni proces. Poleg rednih oblik sodelovanja kot so govorilne ure, telefonski stiki, roditeljski sestanki, udeležba na evalvacijskih timih, pa staršem pokažemo naše zanimanje zanje tudi ob obiskih svetovalne službe in vzgojiteljev na njihovem domu. Poleg naštetih oblik sodelovanja s starši, pa smo v zadnjem desetletju izvajali in še izvajamo tudi nadstandardne oblike sodelovanja kot so delavnice za starše in svetovalno terapevtski pogovori s starši.